กลับไปยังเว็บไซต์หลัก  
สารจากประธานสมาพันธ์        ภาพรวมจรรยาบรรณขายตรง        หลักจรรยาบรรณธุรกิจขายตรงไทย        คำสัญญาต่อผู้บริโภค
คำสัญญาต่อผู้จำหน่ายอิสระ        ถาม-ตอบตามสถานการณ์        ถามตอบ        ผู้บริหารกฎจรรยาบรรณ        รับข้อร้องเรียน

สารจากประธานสมาพันธ์

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมการขายตรงทุกท่าน

ในฐานะที่ดิฉันดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์การขายตรงโลก (World Federation of Direct Selling Associations: WFDSA) ดิฉันพร้อมที่จะให้การสนับสนุน การทุ่มเทแรง กายแรงใจ และการเป็นกระบอกเสียงแก่ทุกท่าน เพื่อเป้าหมายที่จะบรรลุความสำเร็จในพันธกิจแห่งธุรกิจขายตรง ซึ่งเป็นธุรกิจที่มอบโอกาส การสร้างพลังอันแข็งแกร่ง และการเปลี่ยนชีวิตของผู้คนนับล้านทั่วโลกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทุกท่านรู้จักดิฉันในฐานะประธานสมาพันธ์การขายตรงโลก ที่ดำรงตำแหน่งตามวาระ 3 ปี ซึ่งเป้าหมายหลักของดิฉันคือ การมุ่งเน้นให้ธุรกิจขายตรงมีความเด่นชัดในการยึดหลัก ปฏิบัติด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการป้องกันมิให้บริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยไม่คำนึงถึงจริยธรรมหรือจรรยาบรรณเข้ามาก่อความเสียหายให้กับ ภาพรวมของธุรกิจขายตรง และอาจทำให้เราต้องใช้เวลานานหลายปีในการปรับและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจขายตรงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาครัฐ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และผู้บริโภคทั่วไป

เป็นที่แน่ชัดว่า นับแต่นี้เป็นต้นไป เราจะต้องเข้มงวดและผลักดันให้ทุกบริษัทในภาคธุรกิจขายตรง ทั่วโลกยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนให้กับธุรกิจขายตรง

สิ่งสำคัญที่สุดในการให้นโยบายดังกล่าวนี้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ นั่นก็คือ ความร่วมมือการสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง และพันธสัญญาจากทุกท่าน ที่จะนำพาธุรกิจขายตรงของเราให้ เป็นไปในทิศทางที่โปร่งใส เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจให้โปร่งใสและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดิฉันขอนำเสนอ คู่มือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก แห่งสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA Global Ethics Toolkit) ซึ่งหมายรวมถึง รางวัลเกียรติยศด้านจรรยาบรรรณธุรกิจขายตรงโลก (Code of Ethics Award Recognition) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สมาคมการขายตรงและบริษัทสมาชิก ที่สามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณทางธุรกิจแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในธุรกิจขายตรงและบุคคลทั่วไป
ให้รับทราบ ดิฉันเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของธุรกิจขายตรงและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมธุรกิจ
ผู้บริโภค หน่วยงานภาครัฐ และบุคคลทั่วไปอย่างแน่นอน

ด้วยการปฏิบัติตามเป้าหมายเดียวกันนี้ และด้วยความทุ่มเทให้กับการทำงาน ดิฉันมั่นใจว่า พวกเรามีศักยภาพที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจขายตรงให้เป็น ไปในทิศทางที่ดียิ่งๆ ขึ้นในอนาคตอันใกล้

ขอบคุณค่ะ
แอนเดรีย จุง
ประธานสมาพันธ์การขายตรงโลก

Copyright © 2017 Thai Direct Selling Association. All Rights Reserved