สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • เรืออากาศเอกนายแพทย์จักรี ฝ้ายเทศ

 • คุณอายุธ กลางรัก

 • คุณกรกนกภัทร เกตุกนกจินดาธัช

 • คุณสมพงษ์ - คุณปติมา ฝ้ายเทศ

 • คุณธัชกฤช - คุณพัชรินทร์ ประดิษฐ์วรกุล

 • คุณวรพจน์ - คุณน้ำทิพย์ อุฬารศิลป์

 • 1. คุณสายัณต์ จิ๋วแก้ว

 • 1. คุณวิไลวรรณ จิ๋วแก้ว

 • 2. คุณไพฑูรย์ มั่นวงศ์

 • 2. คุณสายสุนีย์ มั่นวงศ์

 • 3. คุณพิฐชญาณ์ ชยพลวิสิทธิ์

 • 3. คุณกฤษณะพงศ์ ชยพลวิสิทธิ์

 • 1. คุณอายุธ กลางรัก - คุณกรรณิกา ด้วงทองกุล

 • 2. คุณนรินทร์ ภู่นาค - คุณมนัสนันท์ เหลืองพิพัฒน์

 • 3. คุณลัดดา พ่วงไพบูลย์

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation