สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

  • คุณนภาพร รุ่งเรือง

  • คุณยุวดี บุญครอง

  • คุณรินดา สุวรรณเทพ

  • คุณคณิต - คุณพรชนก เครือคงคา

  • คุณวีรวรรณ พรหมอุปถัมภ์

  • คุณวิภพ ม้วงไทยงาม

  • 1. คุณเนาวรัตน์ ไชยชมภู 

  • 2. คุณวรรณิก วิฑูรทิวัฒน์ 

  • 3. คุณเมธาวี หงส์วณิชย์กุล


หน้า : 1
 

How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)