สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

  • คุณพัตร์ชัย เรือนสิทธิ์

  • คุณภาวดล นาสารีรัต

  • คุณพิทักษ์ เวียงสิมา

  • คุณณกรณ์ ไกรรณภูมิ

  • คุณจันษกร เจนสุธรรมา

  • คุณนวรัตน์ ไตรทิพย์พานิชย์

  • คุณชฎาพร ศรีพุทธา

  • คุณไพลิน ภมรวิสุทธิศักดิ์

  • คุณพิชัย คำน้อย

  • คุณปวีณวัชร์ - คุณปวีณรัตน์ สรรจารุธนาบูรณ์

  • คุณพีระวัฒน์ รัตนพัฒนากุล

  • คุณรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ

  • คุณพีรดนย์ เอื้อพงษ์พัน

  • คุณเกวลิน คอตแลนด์

  • คุณฐิติรัตน์ เฮงสกุล

  • คุณไพลิน ภมรวิสุทธิศักดิ์

  • คุณยงยุทธ - คุณนวรัตน์ ไตรทิพย์พาณิชย์

  • คุณวัชระ - คุณกันยาวีร์ พิทักษ์กำพล

  • 1. คุณพิชัย คำน้อย

  • 2. คุณชัยรัช จิรายุนรากุล

  • 3. คุณรวิชญ์ เทิดวงศ์


หน้า : 1
 

How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)