สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณวนิดา สุโกศล

 • คุณสุดารัตน์ เพ่งพิศ

 • คุณปาล - คุณกุลยิตกอร์ มันจันดา

 • คุณพงษ์ฉวี กรุณากร

 • คุณธัญวรรณ - คุณสุรพล ทามนตรี

 • คุณชัชวาลย์ ควรชัยตระกูล

 • คุณปาริชาติ ภัควิภาส

 • คุณเอื้อมเดือน วรนาวิน

 • คุณชากินันท์ - คุณณัฐามณี กรรภิรมย์

 • คุณสกล - คุณสมปอง นาคเอี่ยม

 • คุณดำรงเกียรติ - คุณพงษ์ฉวี กรุณากร

 • คุณศรินยา ทามนตรี

 • คุณกิตติทัศน์ - คุณพัทธนันท์ โรจน์เจริญกิตติ

 • คุณชาญพัฒน์ - คุณสายพิน จูเที่ยง

 • คุณผ่องพรรณ บุญไทย

 • คุณพัฐนิฌา สุขเปีย

 • คุณเชวง จำรูญจันทร์, คุณศุภภร จำรูญจันทร์

 • คุณวรวลัญช์ ชไตเดล

 • คุณปุญญารัศมิ์ ไกคะลาพัฒน์

 • คุณสกล นาคเอี่ยม

 • 1. คุณบุญเหลือ กล่อมสุนทร

 • 2. คุณภัควลัญชญ์ บัวงาม

 • 3. คุณทอง เกตุสุวรรณ

 • 1. คุณวิชัย ปาปุ๊ดปลูก - คุณจอมขวัญ ปาปุ๊ดปลูก

 • 2. คุณจุฑารัตน์ สิงห์เถื่อน

 • 3. คุณวิลาวรรณ์ ปราณะ

 • 1. คุณอุทัย - คุณพีรพัฒน์ รัตนภิบาล

 • 2. คุณพรกนก แน่นหนา - คุณสายชล รอดภัย

 • 3. คุณปวีณ์นันท์ - คุณสมบูรณ์ สนมฉ่ำ

 • 1. คุณกวินนาถ ชาญเดช

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation