สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณเบญจพร - ด.ต.นิคม ขัดขจร

 • คุณเสาวภา - คุณศิริพงษ์ เขื่อนแก้ว

 • คุณนิธิศ ชะนา - คุณมณสินี ไทยอัฐวิถี

 • คุณสุภาวดี อาษาวงค์

 • คุณฐิติพร - คุณอุเทศ อิบราฮิม

 • คุณซอบรี - คุณโสรายา สาเละ

 • คุณอับดุลตอเร๊ะ ดือเร๊ะ

 • คุณลำดวน ขอนทอง

 • คุณณัฎฐกานต์ ธรรมสุนทร

 • คุณไพวรรณ์ ทองใจ

 • คุณสมใจ ปานขาว

 • คุณสุวิช คงทน

 • คุณพัณณพิมล พงษ์สวัสดิ์

 • คุณอุทัยวรรณ์ เรืองรอง

 • คุณบุสดี สายศิลป์

 • คุณชินภพ - คุณจันทรัตน์ วัฒนสุข

 • คุณอำนวย ถาวร

 • คุณมณฑิตา โนรอด

 • คุณธนพร สายศิลป์

 • คุณสาคร ชุมหิน

 • คุณธีระพล - คุณไพจิต อุดมทวี

 • คุณรุ่งนภา งามเสงี่ยม

 • คุณศุภมาศ ไฟไหล

 • คุณธนมน - คุณนิธิกร วัฒนเรืองโกวิท

 • คุณสินสมุทร สินธุศิริ

 • คุณจรรยา แก้วกันหา

 • คุณขวัญจิต ประเสริฐมีศรี

 • คุณบังอร ปลั่งกลาง

 • คุณสุดชาตา อาจหาญ - คุณชูศักดิ์ เจริญสุข

 • คุณซุลกีปลี อาแวกาจิ

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation