สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • สารจากท่านนายกสมาคม

        

   สุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล
  นายกสมาคมการขายตรงไทย

   

  สวัสดีครับ  ท่านอดีตนายกสมาคม ท่านอุปนายก ท่าน CEO  คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัทสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย  ท่านนักธุรกิจขายตรง  และท่านผู้อ่านทุกท่าน  

  ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่ให้เกียรติและไว้วางใจผมในฐานะนายกสมาคมการขายตรงไทยในวาระ 2561-2563


  เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสมาคม บริษัทสมาชิก และนักธุรกิจ ภายใต้สมาคมการขายตรงไทย ให้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทขายตรง ที่ดำเนินธุรกิจตามปณิธาน “ยึดมั่นจรรยาบรรณ สร้างสรรค์สังคมไทย”  ดังนั้น ในปี 2561-2563 นี้ สมาคมการขายตรงไทยจึงคงสานต่อนโยบาย “4C” โดยเน้นให้ความสำคัญในการสร้างจิตสำนึก จรรยาบรรณในการทำธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมสายสัมพันธ์ ความสามัคคีของบริษัทสมาชิกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ภายใต้นโยบาย “4C Plus”       


  Core Culture 
    ส่งเสริมและปลูกฝังการมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ และนักธุรกิจขายตรง ที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณ คุณธรรม และส่งเสริมให้บริษัทสมาชิกสมัครใจเข้าร่วมโครงการ Ethic Toolkit เพื่อยกระดับคุณภาพในการส่งเสริมจรรยาบรรณขายตรงไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานขายตรงระดับโลก


  Community & Charity เสริมสร้างภาพลักษณ์อุตสาหกรรมขายตรงในสังคมไทยให้ทันสมัยน่าเชื่อถือ เป็นที่รู้จักทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพิ่มกิจกรรมการกุศลเพื่อส่งมอบคุณค่าและความสุขให้กับผู้คนในสังคมไทย

                                                                                                                                                           


หน้า : 1
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)