สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณณพรัช สินพร

 • คุณน้องนุช บุศดากร

 • คุณจิตติมา ทีเหมาะ

 • คุณนารอน อามาตมนตรี

 • คุณปัทมา หลีสวัสดิ์

 • คุณสายฝน เริงสมุทร

 • คุณสายฝน เริงสมุทร

 • คุณสมบัติ สืบสกุล

 • คุณตันหยง มาลามาศ

 • คุณตันหยง มาลามาส

 • คุณฤทัย เกษชนก

 • คุณพรรณมล พึ่งชื่น

 • คุณฉุยฉาย จงสำราญ

 • คุณอุมาภรณ์ นุตาดี

 • คุณสายฝน เริงสมุทร

 • คุณกมลาภรณ์ เมืองศรี

 • คุณกัญญา เปลยันทะ

 • คุณเอื้อภรกุญช์ แพบัววิทยาธร

 • คุณวันทนา ปานเกิด

 • คุณเกรียงไกร บุญยะรัตน์

 • คุณอุษา ขวัญเมือง

 • คุณเบ็ญจวรรณ เกษมุติ

 • คุณบังอร พันธุ์แตง

 • คุณจิราพัชร โนประโคน

 • คุณสิริพักตร์ เหล่ากิตติชัย

 • คุณบุญมี บุญยะบาล

 • คุณวิมล ภาณุพิจารย์

 • คุณณัฐกัญญา บุตรเลี่ยม

 • คุณหทัยภรณ์ บุญพรหม

 • คุณณิชา วาชพงษ์

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation