สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณณพรัช สินพร





 • คุณน้องนุช บุศดากร





 • คุณจิตติมา ทีเหมาะ





 • คุณนารอน อามาตมนตรี





 • คุณปัทมา หลีสวัสดิ์





 • คุณสายฝน เริงสมุทร





 • คุณสายฝน เริงสมุทร





 • คุณสมบัติ สืบสกุล





 • คุณตันหยง มาลามาศ





 • คุณตันหยง มาลามาส





 • คุณฤทัย เกษชนก





 • คุณพรรณมล พึ่งชื่น





 • คุณฉุยฉาย จงสำราญ





 • คุณอุมาภรณ์ นุตาดี





 • คุณสายฝน เริงสมุทร





 • คุณกมลาภรณ์ เมืองศรี





 • คุณกัญญา เปลยันทะ





 • คุณเอื้อภรกุญช์ แพบัววิทยาธร





 • คุณวันทนา ปานเกิด





 • คุณเกรียงไกร บุญยะรัตน์





 • คุณอุษา ขวัญเมือง





 • คุณเบ็ญจวรรณ เกษมุติ





 • คุณบังอร พันธุ์แตง





 • คุณจิราพัชร โนประโคน





 • คุณสิริพักตร์ เหล่ากิตติชัย





 • คุณบุญมี บุญยะบาล





 • คุณวิมล ภาณุพิจารย์





 • คุณณัฐกัญญา บุตรเลี่ยม





 • คุณหทัยภรณ์ บุญพรหม





 • คุณณิชา วาชพงษ์





 















































































How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation