สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณสุพัตรา - คุณประกิจ หงษ์วิเศษ

 • คุณธีรยุทธ - คุณวิริยา เพียงพอพิศาล

 • คุณปิยภรณ์ คงศักดิ์ตระกูล

 • คุณอรอนงค์ - คุณศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์

 • คุณไพโรจน์ - คุณจุฑามาศ ดิลกพัฒนมงคล

 • คุณศุภชัย เอกไพบูลย์

 • คุณธนวัฒน์ เรืองสว่าง - คุณสุพิชฌาย์ ไชยวัฒน์

 • คุณมัญฑิตา จินดา

 • คุณกมลวรรณ หิรัญบุตร

 • คุณจิรายุ - คุณปวริศา เมธารมณ์

 • คุณพนม - คุณสายพิน ไพยริน

 • คุณธมกร สุทธนะ - คุณสรรเพ็ชญ์ โกมลารชุน

 • คุณนงลักษณ์ - คุณประสพสุข ธัชสัมฤทธิ์

 • คุณชินวัตร กิจส่องแสง - คุณจันทรัตน์ ศรีกิจตยนนท์

 • คุณณัฏฐ์ธมน พรหมอินทร์ - คุณธน จันทร์ไทย

 • คุณภัคกมล เพ็ชรสุก - คุณฐิติพันธ์ โกมลวิวัฒน์

 • คุณชุมพล เหลืองบรรเจิด - คุณวิลาสินี สังขปรีชา

 • คุณณัฐชา - คุณแสนรักษ์ วิสุทธิโกศล

 • คุณสุจิตรา ตู้จินดา

 • คุณเด่นอนันท์ - คุณฎารีณี ยอดราช

 • คุณจันทร์งาม ภู่ยิ้ม

 • คุณณัฐวัฒน์ เจริญวัฒนมงคล - คุณยศสรัล ศรีพงศ์จิรา

 • คุณปารณีย์ - คุณทัศน์พล บู้หลง

 • คุณประดับเดือน พวงจันทร์

 • คุณทศพล สุทธากูล, คุณกัลยา สุทธากูล

 • คุณชุติวรรณ ไชยรัตน์, พ.ท. วัฒนา จำชาติ

 • คุณชนัสนันท์ กัมพูจันทรินทร์, คุณกิตติพงศ์ กัมพูจันทรินทร์

 • คุณทิพย์รัตน์ - คุณสาธิต สินธุอุไร

 • คุณปรียาภรณ์ พรประสิทธิ์สุข

 • คุณแสงแข หิรัญเดชธนา - คุณภูเบศ วัชรหิรัญ

 

How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation