สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณพีรญา สนธิ์พุก

 • คุณนันทิดา หงษ์ทอง

 • คุณเฌนิศา นิตยะประภา

 • คุณประกอบ - คุณชาติชาย สุวรรณาคม

 • คุณเปมิกา อุดมจิตธนา

 • คุณแสงคล้าย สุกันทอง

 • คุณวรินทร์พร เกื้อกูลพัฒนพร - คุณจำนงค์ จงเจริญ

 • คุณบงกช ครุฑเครือ - คุณชาตรี กิจตระกูลรัตน์

 • คุณวริยา - มณชัย มีสุข

 • คุณวัลลภ - คุณรัตนา สงฆ์ประชา

 • คุณนงชนก หน่อแก้วงาม

 • คุณเขมิกา กาญจนวิจิตร

 • คุณเจนเนตร - พันเอกพิเศษศักดา แสนวิเศษ

 • คุณพีรศักดิ์ เรืองจิต

 • คุณฉลวย บุญแก้ว

 • คุณธีระยุทธ - คุณบุตรี สุริยะ

 • คุณปภาวรินทร์ สุภาพงษ์

 • คุณนภาวรรณ จันเต็ม

 • คุณชลธิชา ปุราเท - คุณเอกสิทธิ์  วัฒนานุสรณ์

 • คุณกัญญณัช  อัครโชติเวช

 • คุณสายสุรีย์  สิทธิสัมพันธ์

 • คุณธัณย์สุตา เดชะเศรษฐ์ศิริ

 • คุณนิกรณ์ เพียนอก

 • คุณพิมพร อุ่นสุข

 • คุณนวรัตน์ เปรื่องการ

 • คุณโกศิลป์ อารยะพงศ์พาณิชย์

 • คุณภวัณดาว ตรีธรกีรติ

 • คุณไพฑูรย์ ศิริเหลืองทอง

 • คุณนันทนา สุภาพิชัย

 • คุณพรชัย สุภาพิชัย

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation