สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

  

สารจากนายกสมาคมการขายตรงไทย   

สวัสดีครับ  ท่านอดีตนายกสมาคม ท่านอุปนายก ท่าน CEO  คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัทสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย  ท่านนักธุรกิจขายตรง  และท่านผู้อ่านทุกท่าน 

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่ให้เกียรติและไว้วางใจผมในฐานะนายกสมาคมการขายตรงไทยในวาระ 2561-2563

เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสมาคม บริษัทสมาชิก และนักธุรกิจ ภายใต้สมาคมการขายตรงไทย ให้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทขายตรง ที่ดำเนินธุรกิจตามปณิธาน “ยึดมั่นจรรยาบรรณ สร้างสรรค์สังคมไทย”  ดังนั้น ในปี 2561-2563 นี้ สมาคมการขายตรงไทยจึงคงสานต่อนโยบาย “4C” โดยเน้นให้ความสำคัญในการสร้างจิตสำนึก จรรยาบรรณในการทำธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมสายสัมพันธ์ ความสามัคคีของบริษัทสมาชิกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ภายใต้นโยบาย “4C Plus” 

Core Culture   ส่งเสริมและปลูกฝังการมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ และนักธุรกิจขายตรง ที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณ คุณธรรม และส่งเสริมให้บริษัทสมาชิกสมัครใจเข้าร่วมโครงการ Ethic Toolkit เพื่อยกระดับคุณภาพในการส่งเสริมจรรยาบรรณขายตรงไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานขายตรงระดับโลก


Community & Charity เสริมสร้างภาพลักษณ์อุตสาหกรรมขายตรงในสังคมไทยให้ทันสมัยน่าเชื่อถือ เป็นที่รู้จักทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพิ่มกิจกรรมการกุศลเพื่อส่งมอบคุณค่าและความสุขให้กับผู้คนในสังคมไทย


Competitiveness & Righteousness  ยกขีดระดับความสามารถในการแข่งขันให้แก่บริษัทสมาชิก ผู้ประกอบการและนักธุรกิจให้สามารถเข้าถึง มีความรวดเร็ว และแข่งขันได้ในระดับสากล ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ในยุคดิจิตอล และมีจิตสำนึกในการทำธุรกิจบนพื้นฐานที่ถูกต้องในการนำหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนธุรกิจสีขาวในสังคมไทย  

Connect & Development การเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง รวมถึงคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้บริโภค ด้วยการส่งเสริม เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจที่ถ่องแท้ เกี่ยวกับสมาคมการขายตรงไทย และสนับสนุนให้มีกิจกรรม เช่น CEOs Meet CEOs, New Member Orientation และกิจกรรมอื่นๆ ให้มากขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สามัคคี ตลอดจนการเพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่ให้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจขายตรงไทยและขายตรงโลก ให้เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับและ
มีเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจต่อไป ตามปณิธานในการสร้างสรรค์สังคมไทยตามแนวทางของสมาคมการขายตรงไทยและสมาพันธ์การขายตรงโลก และขอขอบคุณทุกท่านล่วงหน้า สำหรับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายมา ณ ที่นี้ ด้วยครับ

 

ขอบคุณครับ
สุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล
นายกสมาคมการขายตรงไทย

 

 

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/7/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)