สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 

สารจากนายกสมาคมการขายตรงไทย   

 

         สวัสดีครับ ท่านอดีตนายกสมาคม ท่านอุปนายก ท่าน CEO คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัทสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย ท่านนักธุรกิจขายตรง
และท่านผู้อ่านทุกท่าน
 

        นับเวลาเดินหน้าอีกไม่นาน ก็จะถึงงานสำคัญระดับโลก WFDSA 2020 World Congress ครั้งที่ 16 ซึ่งถือเป็นงานที่สำคัญและยิ่งใหญ่ของสมาคมการขายตรงไทย ที่ประเทศไทยได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการของสมาพันธ์การขายตรงโลกให้สมาคมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน-2 ตุลาคม 2563 การจัดเตรียมงานนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุชาดา ธีรวชิรกุล ประธานจัดงานผู้ซึ่งทุ่มเทและใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน ผมเชื่อมั่นว่าสมาชิกสมาคมการขายตรงโลกทุกๆ บริษัทที่ให้เกียรติมาร่วมงาน จะได้รับความรู้และประโยชน์มากมาย รวมถึงความประทับใจในการเข้าร่วมการประชุมระดับโลกที่กำลังจะมาถึงในปีหน้านี้ 

         จากการร่วมแรงร่วมใจที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ที่ก่อให้เกิดการรวมพลังอย่างเข้มแข็ง อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในพันธกิจต่างๆ อย่างยั่งยืน  โดยพันธกิจที่เรามุ่งเน้นตลอดเวลาก็คือการร่วมมือกันสานต่อคุณธรรมและจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของบริษัทสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย ผมจึงขอเชิญชวนให้สมาชิกทุกท่านดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานรางวัลเกียรติยศด้านจรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก ด้วยการพร้อมใจกัน ในการดำเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณการขายตรงโลก โดยเข้าร่วมโครงการ
Global Code of Ethic Recognition อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อยกระดับธุรกิจและภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมขายตรงไทยให้ก้าวสู่เวทีโลก ตลอดจนส่งเสริมให้ธุรกิจขายตรงสัญชาติไทยสามารถขยายการเติบโตออกไปสู่อารยประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เศรษฐกิจไทยมีความเจริญรุ่งเรือง รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เข้าใจและยอมรับในบทบาทของธุรกิจขายตรงไทยที่สามารถสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพต่อไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต

  

ขอบคุณครับ
สุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล 
นายกสมาคมการขายตรงไทย

 

 

 

  

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/7/1/

 
 

How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation