สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

  

สารจากนายกสมาคมการขายตรงไทย   

 

สวัสดีครับ  ท่านอดีตนายกสมาคม ท่านอุปนายก ท่าน CEO  คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัทสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย  ท่านนักธุรกิจขายตรง  และท่านผู้อ่านทุกท่าน 

ก่อนอื่น ผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจสละเวลาอันมีค่า ในการร่วมบริหารงานของสมาคมการขายตรงไทยอย่างเต็มร้อยมาตลอดทั้งปี  โดยเฉพาะงาน TDSA Orientation Programที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา จนประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม ซึ่งทุกท่านเปรียบเสมือนตัวแทนแห่งความรัก ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ และพลังศรัทธาในการยึดมั่นการประกอบธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล เพื่อคุ้มครองและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคตลอดจนการมุ่งยกระดับของอุตสาหกรรมการขายตรงไทยให้มีมาตรฐานและมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขายตรง ตามที่จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลกได้บัญญัติขึ้น เรียกได้ว่าในปี 2561 นี้ สมาคมการขายตรงไทยได้เผยแผ่ภาพลักษณ์อันดีงามของสมาคมสู่สาธารณชนได้อย่างสมภาคภูมิ จนกระทั่งได้รับรางวัลมาตรฐานสมาคมการขายตรงระดับทองคำจากสมาพันธ์การขายตรงโลก และรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น 3 มิติ ประจำปี 2561 ได้แก่ ด้านความสำเร็จตามพันธกิจ  ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านการพัฒนาองค์กร จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

สำหรับการเริ่มต้นปี 2562  นี้ สมาคมขอถือโอกาสเรียนเชิญสมาชิกทุกบริษัท ร่วมส่งกิจกรรมและผลงานของบริษัทท่านเพื่อเข้าร่วมโครงการ Ethic Tool Kit อย่างต่อเนื่องอีกปีมาที่สมาคมการขายตรงไทย เพื่อรวมพลังธุรกิจสีขาวให้เป็นปึกแผ่น เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าบริษัทขายตรงในปัจจุบันมีแข่งขันกันอย่างเข้มข้นหลายแห่งเกิดขึ้นและปิดตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีบริษัทเกิดใหม่จำนวนไม่น้อยที่ทำธุรกิจแบบคลุมเครือไปในแนวทางแชร์ลูกโซ่ ดังนั้นจึงเป็นข้อดีของสมาคมการขายตรงไทย ที่ได้นำเอาโครงการ Ethic Tool Kit ขึ้นมาเป็นแบบอย่างเพื่อการดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณที่ดี  

โดยโครงการ Ethic Tool Kit นั้นไม่เพียงแต่จะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสมาคมการขายตรงไทยต่อสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) แล้ว โครงการนี้ ยังนับว่าเป็นมาตรการดูแลควบคุมตนเองที่วงการธุรกิจขายตรงบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกปฏิบัติตนด้วยมาตรฐานเดียวกัน ในด้านจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ และบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสามัญกับสมาคมการขายตรงไทยแล้วจะถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทขายตรงนั้นๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ส่งผลให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงอีกด้วย 

 

ขอบคุณครับ
สุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล
นายกสมาคมการขายตรงไทย

 

 

 

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/7/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)