สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

นโยบายการบริหารงานของสมาคมการขายตรงไทย  
วาระ กรกฎาคม 2559 – มิถุนายน 2561

ภายใต้นโยบาย 4C (สี่ซี)” ที่จะนำพาอุตสาหกรรมขายตรงไทย ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องบนโลกดิจิทัล ประกอบด้วย : 

Community (คอมมิวนิตี้) การเสริมสร้างภาพลักษณ์อุตสาหกรรมขายตรงในสังคมไทยให้ทันสมัย น่าเชื่อถือ และเป็นที่รู้จักทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้สื่อต่างๆ รวมถึงสื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความแข็งแรง ให้แก่ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจขายตรง รวมทั้งสร้างโอกาสและรายได้ให้ผู้คนในสังคม 

Competitiveness (คอมเพททิทีฟเนส) การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่บริษัทสมาชิก ทั้งผู้ประกอบการ และนักธุรกิจขายตรงในยุคดิจิทัล ให้สามารถเข้าถึง มีความรวดเร็ว และแข่งขันได้ในระดับสากล โดยจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ ด้วยแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ  เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคน  ดังนั้นธุรกิจขายตรงจึงต้องพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุด 

Connect (คอนเน็ค) การเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง รวมถึงคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้บริโภค ด้วยการส่งเสริม เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจที่ถ่องแท้เกี่ยวกับธุรกิจขายตรง เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง ผ่านโปรแกรมการศึกษาไปยังภาครัฐ สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา และสาธารณชน  ไม่เพียงเท่านี้ยังจะสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงศักยภาพของสมาคมการขายตรงไทย ซึ่งเป็นสมาคมเดียวในประเทศไทยที่ได้เป็นสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) และเคยได้รับรางวัล Gold Award ที่การันตีผลงานที่โดดเด่นในการบริหารจัดการและให้ความรู้แก่ประชาชน  

Culture (คัลเจอร์) การสร้างวัฒนธรรม และจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ และนักธุรกิจขายตรง ที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการประกอบธุรกิจขายตรง อาทิ งาน TDSA Award งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติ ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปี ที่ตอกย้ำให้นักธุรกิจขายตรงมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีจรรยาบรรณ   หรือ กิจกรรม CEOs Meet CEOs ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารของบริษัทสมาชิก เพื่อสร้างความรักความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์  เป็นต้น 

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/2/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)