สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

ประเภทสมาชิก
สมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. สมาชิกสามัญ
2. สมาชิกวิสามัญ
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์

การสมัครเข้าเป็นสมาชิก
นิติบุคคลที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมจะ ต้องยื่นความจำนงต่อสมาคมตามเอกสารที่สมาคมได้กำหนดไว้

การพิจารณาคำขอสมัครเป็นสมาชิก
ให้สมาชิกสัมพันธ์สมาคมนำใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของสมาคมในคราวต่อไป หลังจากที่ได้พิจารณาใบสมัครในเบื้องต้นแล้วและเมื่อคณะกรรมการของสมาคมมีมติให้รับหรือไม่รับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกให้สมาชิกสัมพันธ์สมาคมมีหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครนั้นทราบภายในกำหนดเวลา 7 วันนับแต่วันที่ได้ลงมติ หนังสือแจ้งดังกล่าวจะจัดส่งเป็นจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ ที่อยู่ของผู้สมัครที่ปรากฏอยู่ในใบสมัคร

วันเริ่มสมาชิกภาพ
สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงเรียบร้อยแล้ว
สมาชิกภาพที่เป็นนิติบุคคล
สมาชิกที่เป็นนิติบุคคลจะต้องแต่งตั้งผู้แทนซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาให้อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นได้ 1 คน เพื่อปฏิบัติกิจการในหน้าที่ และใช้สิทธิแทนนิติบุคคลนั้น ในการนี้ผู้แทนจะมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทน และหรือแต่งตั้งตัวแทนช่วงได้โดยมีลายลักษณ์อักษร

การขาดจากสมาชิกภาพ
สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
1. ตายหรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล
2. ขาดคุณสมบัติตามข้อ 1 หรือ 2 แล้วแต่กรณี
3. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการของสมาคมและได้ชำระค่าบำรุงและหนี้สินที่ค้างชำระแก่สมาคม 
    เรียบแล้ว
4. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย
5. คณะกรรมการของสมาคมลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกโดยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่าสองในสาม ของจำนวน
    กรรมการทั้งหมดด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้
•  เจตนากระทำการใด ๆ ที่ทำให้สมาคมเสื่อมเสียชื่อเสียง
•  เจตนาละเมิดข้อบังคับ
•  ไม่ชำระเงินค่าบำรุงสมาคมเกินกว่า 45 วัน นับจากวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
•  กระทำการใดที่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แท้จริงของสมาคมหรือวิสาหกิจที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ ทั้งนี้ภายใต้
   ข้อบังคับข้อ 7 และคณะกรรมการของสมาคมได้ให้โอกาสสมาชิกนั้นอธิบายด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
   คณะกรรมการของสมาคม


 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/13/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation