สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

คุณสมบัติของผู้สนใจเป็นสมาชิกของสมาคม

1. บริษัทผู้สมัครจะต้องเปิดดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน

2. บริษัทผู้สมัครจะต้องไม่ใช้ระบบปิระมิดซึ่งเป็นการจ่ายผลตอบแทนจากการเชิญชวนให้
     สมัครเป็นสมาชิกเป็นหลัก

3. บริษัทผู้สมัครจะต้องผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการที่ใช้
    ควบคุมสินค้านั้นๆ

4. บริษัทผู้สมัครจะต้องพร้อมที่จะนำจรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลกไปใช้ในทันที

5. บริษัทผู้สมัครจะต้องได้รับการจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงจากสำนักงานคณะ
    กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว

คุณลักษณะของผู้แทนสมาชิก

ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้ง ต้องประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้ คือ

1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว

2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถ

3. ไม่เคยเป็นบุคคลที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลมาก่อน เว้นแต่
    ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มีกำหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดย
    ประมาท

4. ไม่เป็นโรคอันสังคมพึงรังเกียจ

5. เป็นผู้มีฐานะมั่นคงพอสมควร

6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/11/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation