สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

   


 สุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล
นายกสมาคมการขายตรงไทย

วัสดีครับ  ท่านอดีตนายกสมาคม ท่านอุปนายก ท่าน CEO คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัทสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย  ท่านนักธุรกิจขายตรง  และท่านผู้อ่านทุกท่าน 

ก่อนอื่น ผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้สละเวลาให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการปฏิบัติภารกิจของสมาคม ด้วยการสรรสร้างกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และร่วมกันเผยแผ่ภาพลักษณ์อันดีงามของสมาคมการขายตรงไทย  และอุตสาหกรรมขายตรงในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก รับรู้และเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และพันธกิจของสมาคมการขายตรงไทยที่มีต่อทั้งภาครัฐ สถานศึกษา และประชาชน จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของสังคมไทยในทุกภาคส่วน

อย่างไรก็ตามการเติบโตของธุรกิจขายตรงไทยนั้น ไม่เพียงแต่ยึดมั่นดำรงตนอยู่ในกรอบแห่งจรรยาบรรณและภาพลักษณ์สมาคมที่ขีดเส้นตรงตามกฎหมายและกฎจรรยาบรรณการทำธุรกิจเท่านั้น แต่การทำธุรกิจที่ดี ต้องสอดคล้องและปรับตัวไปตามกระแสโลกาภิวัตน์และยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วย เช่น การติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทำให้โลกของเรานั้นมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวไกลทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างตัวบุคคล ชุมชน ภาคธุรกิจ การตลาด อุตสาหกรรม และรัฐบาลทั่วโลก อันส่งผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบต่อธุรกิจขายตรงเช่นเดียวกัน ได้รับผลกระทบซึ่งจะเห็นได้จากกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถปรับตัวเข้ากับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ได้รับอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่างๆ ได้อย่างสะดวกง่ายดายจากช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีอย่างหลากหลายมากขึ้นในยุคปัจจุบัน .......

 

อ่านเพิ่มเติม »
 
 

รางวัลมาตรฐานสมาคมดีเด่นระดับแพลทตินัม 2019
TDSA ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากเมียนมาร์
การประชุม ASEAN DSAs Presidents
สมาคมเยี่ยมเยือนบริษัทสมาชิก
 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)